Categories:

Het Wezen van Water in al zijn verscheidenheid.

Verborgen dimensies onthuld.

Lezing door Theo Claassen

Op woensdag 14 december 2022 in Zalencentrum Hingstman te Zeijen.

U hoeft niet te reserveren voor deze lezing.

 

“Wat er is als er water is,” zo begint het boek Het Wezen van Water (uitgeverij Obelisk Boeken 2019), verwijzend naar de titel van het in 2007 verschenen boek van de landelijke Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. In dat boek met ‘Verkade-album’ plaatjes wordt het leven in het water beschreven, gekoppeld aan een beoordeling ervan. Het oordeel voor een goede, matige of slechte kwaliteit is gebaseerd op aanwezige (chemische) stoffen en (biologische) organismen, zoals waterdiertjes en planten. Dat werk (monitoring, analyse en rapportering) van de waterkwaliteit, sinds 1970 wettelijk verankerd, is het werk van de waterschappen en het was van 1977 tot 2015 mijn werk in Friesland. Vanaf 2015 verlegde ik mijn interesse in water naar de andere, meer verborgen zaken van water, van H2O.
Naast de waterkwaliteit is ook de hoeveelheid water essentieel voor het leven. Droogte (tekorten) en overstromingen kunnen dat leven in ernstige mate hinderen. Ook het waterkwantiteitsbeheer is in handen van de waterschappen, en voor de grote wateren van het Rijk. Er is volop water op Aarde, doch zowel de kwaliteit als de verdeling en beschikbaarheid ervan beperken de benutting ervan. De hydrologische kringloop van water, door de mens op wereldschaal en regionaal soms behoorlijk verstoord, is daarbij sturend.

Vorengenoemde waterzaken -van levensbelang- hebben de mens van oudsher beïnvloed: water als vriend en als vijand. Dat kreeg zijn weerslag in gewoonten, gebruiken en filosofie van vele culturen, religies en wijsheidsstromingen. Water als element (grondstof) en als metafoor van aardse en bovenaardse verschijnselen. Die symboliek komt voor in scheppingsverhalen, in vruchtbaarheid-, reinigings- en inwijdingsrituelen en in wijsheidsstromingen. Naast regio- en cultuurgebonden verschillen is een overall patroon herkenbaar in de duiding van water. In deze lezing (met veel PowerPoint plaatjes) zullen hiervan verschillende voorbeelden gegeven worden. Het leven is ontstaan in het water, is afhankelijk van water en wordt gereguleerd door water.

Daarnaast wordt ingegaan op het bijzondere van water, van H2O. Het lijkt zo’n gewoon en alledaags element (molecuul), doch dat is het in z’n geheel niet. In fysisch-chemisch opzicht is water alles behalve ‘normaal’. Het heeft vrijwel uitsluitend afwijkende fysisch-chemische eigenschappen (anomalieën). Juist dat afwijkend gedrag maakt het leven hier op Aarde mogelijk. Hiermee samenhangend is de recent in de aandacht gekomen bio-energetische kwaliteit en vitaliteit van water, van H2O. Niet al het water (vele moleculen H2O) heeft dezelfde kwaliteit; dezelfde structuur en energie. Het is te beïnvloeden, resetten, vitaliseren.

Ten slotte zal in de lezing ingegaan worden op de getallensymboliek (gematria), die in water weerspiegeld wordt. Daarbij komen relaties aan het licht tussen water en H2O enerzijds en bijvoorbeeld de piramiden van Gizeh, de Mayakalender, Calanais, het Hebreeuwse alfabet en de maan anderzijds. Alles hangt met alles samen en louter toeval bestaat niet. Water is een zeer bijzondere stof. Of zoals wetenschapsjournalist Alok Jha het zegt: ‘Water heeft ons uitgevonden om zichzelf te kunnen bewonderen’. We leven op een bijzondere waterplaneet.

Theo Claassen (1951) groeide op een boerderij in Beuningen (Gld) op. In Druten doorliep hij de HBS-b, daarbij geïnspireerd door zijn biologieleraar. Dat leidde tot de studie biologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen (1970-1976). Zijn doctoraalgedeelte omvatte tal van ecologische vakken. Na afronding van die studie werkte hij als aquatisch ecoloog, achtereenvolgens bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (thans Alterra), de provincie Friesland en Wetterskip Fryslân met een onderbreking van een jaar bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. In 1987 promoveerde hij in Nijmegen op een proefschrift over typologie en normstelling van oppervlaktewateren in Friesland. Daarnaast verschenen er ca. 200 publicaties van zijn hand over een breed scala aan waterkwaliteitsonderwerpen, vooral over het Friese waterbeheer. Hij werkte mee aan enkele boeken over waterbeheer en aquatische ecologie. Hij schreef eerder twee boeken: in 2008 ‘Bespiegelingen van een schrijvertje’ en in 2014 ‘Een duistere geschiedenis opgehelderd’. Na zijn pensionering in 2015 kreeg hij meer tijd zich verder te verdiepen in de ‘andere aspecten van water’, zoals het aparte fysisch-chemische gedrag van water en de betekenis van water in mythen, religies en wijsheidsstromingen. In het bijzonder verdiepte hij zich in de getallensymboliek van water. Voortdurend speurwerk en de wens om het ontdekte te delen leidden in 2019 tot een nieuw boek: ‘Het wezen van water. Verborgen dimensies ontsluierd’.

 

Wanneer: woensdag 14 december 2022
Waar: Zalencentrum Hingstman, Hoofdstraat 18 te Zeijen.
Hoe laat: 19:30 – 22:15 uur.
Kosten: € 13,– per persoon; donateurs € 10,–.
Deze prijzen zijn inclusief koffie of thee.

Reserveren is niet nodig.

Tags:

Comments are closed